RODO – Białe Lwy – Nieruchomości sp. z o.o.

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dotyczą

Informujemy, że administratorem pozyskiwanych na podstawie zgody danych osobowych będzie prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Białe Lwy – Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowiecka 30a, 02-528 Warszawa NIP: 5213930760  REGON 389106352 KRS 0000903547, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 PLN, e-mail: [email protected]

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane zbierane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

Dane osobowe zbierane są w celu nawiązaniu współpracy przez administratora.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu, który wymaga przetwarzania danych.

Kontakt z administratorem możliwy jest:

1. w formie pisemnej pod podanym powyżej adresem firmy
2. w formie telefonicznej pod numerem telefonu: 22 299 06 04
3. w formie elektronicznej pod podanym powyżej adresem poczty elektronicznej e-mail 

Zebrane dane przekazane mogą zostać do podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu administratora. Podmioty te współpracują z administratorem w procesie rekrutacyjnym.

Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, prawo do sprostowania tych danych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadzie artykułu 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korespondencja z organem możliwa jest pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01.